Интегрират уязвими групи в община Симитли - blagoevgrad.utre.bg

Интегрират уязвими групи в община Симитли

31 март 2019, 09:00 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    simitli.info

Проектът е в изпълнение на Общинския план за интегриране на ромите

Община Симитли подписа договор за безвъзмездна финансова полза за осъществяването на проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Проектът е в изпълнение на Общинския план за интегриране на ромите 2015 -2020 и е свързан с главните стратегически цели на държавните политики по отношение на маргинализираните групи - подобряване на жизнения стандарт чрез включването им в пазара на труда, мерки повишаващи здравната култура, приобщаващо образование, преодоляване на изолацията им чрез активно социално поведение и проява на толерантност от страна на гражданското общество, като по този начин пряко кореспондират с приоритетите на ОПРЧР и ОПНОИР. Предвидените дейности по ОПРЧР са:
- направление I. „Подобряване достъпа до заетост“
- направление II. „Подобряване на достъпа до образование“
- направление III. „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги” и
- IV-тото направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“
Предвидените дейности по ОПНОИР са:
- допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин
- осигуряване на психологическа подкрепа за децата в две детски градини
- насърчаване участието на родителите във възпитателния процес
- работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието
- преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.
Проектът е съобразен с основната визия в политиката на община Симитли за подобряване на жизнената среда и повишаване европейското самочувствие на гражданите и изпълнението му е насочено към:
•Създаване на структури за активизиране на ромската общност
•Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи
•Нуждаещи се от социална подкрепа
•Преодоляване на изолацията на маргинализираните групи и интегрирането им в обществото
•Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си
•Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и социалност към хората в неравностойно положение.
Срок за изпълнение: 27.03.2019 – 31.12.2020 година.
Стойност на бюджета по ОП НОИР: Общо 329 832.85 лева, от които
Финансиране от ЕС ЕСФ 85%  / 280 350,28лв./
Национално финансиране 15% /49 473,57лв./
Стойност на бюджета по ОП РЧР: Общо 378 979.02 лева, от които
Финансиране от ЕС ЕСФ 85%  /322 132, 17 лв./
Национално финансиране 15% /56 846,85 лв./Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета