Социални жилища ще правят в Гоце Делчев - blagoevgrad.utre.bg

Социални жилища ще правят в Гоце Делчев

24 ноември 2019, 13:19 | blagoevgrad.utre.bg
  • Те ще са 30 на брой

Финансира се чрез одобрената Инвестиционна програма

Проведе се публично обсъждане със заинтересованите страни относно подготовката на проект за изграждане на социални жилища в гр.Гоце Делчев.
Изграждането на 30 бр. социални жилища е един от проектите, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев за периода 2014-2020 г. и ще бъде финансирано чрез одобрената Инвестиционна програма по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР), като за целта са предвидени 1,47 млн.лв безвъзмездно финансиране.
Основна цел на проекта е да допринесе за социалното включване на хора в неравностойно и уязвимо положение чрез повишаване на техния жизнен стандарт и общо подобряване качеството на жилищния фонд на градските общности.
Дейности, които ще се извършат:
• Ремонт, реконструкция и обновяване на съществуващ сграден фонд – неизползваема общинска сграда в района на бившата казарма; Благоустрояване на прилежащото околно пространство.
• Доставка на подходящо оборудване и обзавеждане за осигуряване на основни битови условия;
С проекта за преустройство на сградата ще се осигурят условия за настаняване на приблизително 30 семейства в самостоятелни жилища. Обособените жилища ще бъдат едностайни, двустайни и тристайни.
Целеви групи:
1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия
2. Родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и такива с увреждания.
3. Хора в риск от бедност и социално изключване: лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерски съвет, за същия период от време.
Проектът се предвижда да бъде реализиран в периода 2020 – 2021 г.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета