71,4 млн.лева е проектобюджетът на Община Благоевград - blagoevgrad.utre.bg

71,4 млн.лева е проектобюджетът на Община Благоевград

09 януари 2020, 19:20 | blagoevgrad.utre.bg
 • Снимка:
  Община Благоевград

 • Снимка:
  Община Благоевград

 • Снимка:
  Община Благоевград

 • Снимка:
  Община Благоевград

 • Снимка:
  Община Благоевград

Общината приключи 2019 година с преходен остатък от 2,6 млн.лева

Публично обсъждане проекта на бюджет и инвестиционна програма на община Благоевград за 2020 г. се проведе днес. То бе открито от инж.Румен Томов, кмет на община Благоевград. Кметът запозна присъстващите с бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет, новите моменти в бюджетната рамка за 2020 година и основните приоритети на данъчната политика на общината.
Проектът за бюджет е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена със Закона за държавния бюджет за 2020 година, решенията на МС за приемане на стандарти за делегираните държавни дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 година, наредбите, приети от Общински съвет - Благоевград, с които са определени цените на предоставяните услуги, таксите и местните данъци, администрирани от община Благоевград, тенденцията в развитието на  собствените приходи.
Проектът на бюджет на община Благоевград за 2020 г. е в размер на 71,4 млн.лева. Средствата в проекто-бюджета са разпределени, както следва:
- за делегирани държавни дейности -  44,1 млн. лева
- за местни дейности и делегирани държавни дейности, дофинансиранe с местни приходи  – 27,3 млн. лева
Общината приключи 2019 година с преходен остатък от 2,6 млн.лева, по-голямата част от тях, около 2 млн.лева са от делегираните държавни дейности. Тези средства ще бъдат добавени в окончателния бюджет, който ще бъде внесен в общински съвет, съгласно предложенията на ръководителите на второстепенните разпоредители. Инж.Томов поясни, че приоритет на община Благоевград е запазване на ставките за местните данъци. Поддържане на устойчиво ниво на бюджетните приходи.
Ясен Попвасилев – заместник-кмет по икономика и финанси, запозна присъстващите подробно с приходната и разходната част по проекта за бюджет за 2020 година и европейските проекти, които общината ще изпълнява. Собствените приходи са 22 млн.лв., от тях 11 млн.лв. от местни данъци и неданъчните приходи също са 11,1 млн.лв.
Попвасилев акцентира върху планирането на разходите за местни дейности и подчерта, че те са съобразени с наличните поети ангажименти и задълженията към края на годината и прогнозите по предстоящи ангажименти.
Предвидените средства в бюджета на Община Благоевград за 2020 г. във връзка с изпълнението на проекти по оперативните програми на ЕС и по други международни финансови източници са в размер на малко над 29 млн.лева.
Публичното обсъждане продължи с доклад на инж.д-р Василиса Павлова, зам.кмет по култура и хуманитарни дейности, като запознае подробно присъстващите с планираните разходи в ресор култура и хуманитарни дейности.
Инж. Евгени Терзиев, зам.кмет по строителство и сигурност, представи проекта на инвестиционната програма на общината за 2020 година.
Преходните обекти от 2019 г. са в размер на около 2 100 000 лева. Това са обекти със проведени процедури по реда на ЗОП, подписани са договори с изпълнители и са в процес на изпълнение. Някои от тях са завършени, но неразплатени. Част от тези обекти са:
Инженеринг на канализация по ул.„Търново“ – 62 000 лева
Реконструкция на ВиК мрежи по ул.„Стара планина“ – 247 000 лева.
Благоустрояване на ул.„Възрожденска“ – 403 000 лева.
Инженеринг на клетки в Зоопарк Благоевград на стойност 170 000 лева.
Изграждане на светофарни уредби на входа на кв.Струмско – 63 000 лева
Остатък за разплащане на РСУО (Депото) – 1 150 000 лева и др.
Предвидени са и някои неотложни за реализация обекти, като:
Закупуване на специализирана техника за експлоатация на РСУО - 4 бр. машини на обща стойност 1 000 000 лева.
Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събирани отпадъци от домакинствата – 356 000 лева.
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за благоустрояване по всички части на новите парцели – присъединяване към гробищен парк „Нови гробища“ – 88 000 лева.
Общината има готовност за стартиране на процедура за отчуждителни мероприятия за изграждане на улици за около 180 000 лева.
На електронната страница на общината са оповестени обектите за обсъждане, за които общината има проектна готовност за реализация през 2020 година. Инж.Терзиев обясни на присъстващите, че общината няма финансовата възможност да реализира всички предложени обекти, поради тази причина се предоставя възможност на гражданите да изкажат мнение и да дадат предложения за неотложни и задължителни за включване обекти в инвестиционната програма.
Община Благоевград е предприела действия за кандидатстване в МРРБ за отпускане на средства от централния бюджет за изграждане и ремонт на „ВиК“ мрежи на улици в размер около 3 000 000 лева. Обектите могат да бъдат видяни в  допълнителното приложение № 9 на електронната страница на общината.
След така подробно представения проект на бюджет и инвестиционна програма за 2020 година, думата бе дадена на присъстващите за мнения, препоръки и предложения. Сред поставените теми за обсъждане бе въпросът на жител, живеещ на ул.„Свобода“ за подмяна на  „ВиК“ мрежата. Той  поясни, че същата улица е била включена за изграждане в програмата за 2019 година. Сред обсъжданите теми е намаляване на таксата смет на образователните институции, предложението е от Бонка Ичкова. Зам.кметът Ясен Попвасилев поясни, че образователните институции заплащат 50% от дължимата такса. Разходите за битовите отпадъци се образуват от събирането и извозването им до депото. Поставени бяха предложения за закупуване на нова техника за фирма „Биострой“, подобряване на условията за отглеждане на животни в Зоологическата градина, изграждане на индустриална зона в участъка Покровнишко шосе- Зелен дол. По време на обсъждането стана известно, че предвидена продажба на земя няма, защото всички земи вече са продадени.   
Кметът инж.Томов призова жителите на община Благоевград да бъдат будни и активни, да сигнализират за нередности, за да може общината да върви напред. Коментари (1)

Потребител
Сиди
Леле как мирише на нафталин
09 януари, 20:12 ч.

Добави коментар

* Задължителни полета