С рекордните 71 точки се занимава днес Общинският съвет в Благоевград - blagoevgrad.utre.bg

С рекордните 71 точки се занимава днес Общинският съвет в Благоевград

28 февруари 2020, 20:00 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Благоевград

Отпусна се помощ за лечение на 37-годишния Лъчезар Димитров и 41-годишния Георги Караджов

Общинският съвет в Благоевград даде съгласие за отпускане на финансова помощ за скъпоструващо лечение на тежки заболявания на 37-годишния Лъчезар Димитров и 41-годишния Георги Караджов.

Общински съвет Благоевград проведе днес редовно заседание. Сесията започна в 9,30 часа в зала „22 септември“. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на Общинския съвет Андон Тодоров.

Сесията бе проведена при следния дневен ред със 71 точки:

По точка първа питане от групата на ПП „ГЕРБ“ направи общинският съветник Кирил Илиев.

По точка втора Общинският съвет изслуша гражданина Илия Илиев, треньор по бокс в Благоевград.

По точка трета изказване направи гражданина Спас Митев.Той направи предложение за оттегляне и преразглеждане на включеното като точка 5 в дневния ред предложение за даване на съгласие за ПУП – изменение плана за регулация (ПР) на УПИ V, УПИ VI и УПИ VII в кв. 216а по плана на II-ри микрорайон.

По точка трета изказване направи представител на Американския университет в България Тодор Тодоров.

По точка пета се изказаха общинските съветници Ясен Неделчев, Албина Анева, д-р Владимир Пандев, Гергана Янчева, Рашко Динков, Кирил Илиев и Йосиф Кочев . След гласуване съветът  взе решение предложението относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- изменение плана за регулация (ПР) на УПИ V, УПИ VI и УПИ VII в кв. 216а по плана на II-ри микрорайон, Благоевград за образуване на нов УПИ XXVII по имотни граници на имот с идентификатор 04279.617.222 по кадастралната карта на Благоевград, отпадане на предвидените алеи и озеленяване и предвиждане на две нови алеи за връзка с улица с осови точки О.Т. 136, О.Т. 128, да се върне в общинската администрация за преразглеждане.

По точка шеста относно предложение от Дейвид Еванс – президент на Американския  университет в България, съветът даде съгласие за удостояване на проф. д-р Христо Пенев Кротев със званието ”Почетен гражданин”, за принос в развитието на съвременната българска наука, култура и образование, по случай 60-годишния му юбилей.

По точка седма доц.д-р Валентин Василев направи годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на община Благоевград. Доц.д-р Валентин Василев представи избрания младежки омбудсман на Благоевград Мария Чорбаджийска и нейния заместник Симона Велева.

По точка осма Общинският съвет прие Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца на територията на Община Благоевград.

Общинският съвет Благоевград дава съгласие председателят на съвета да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в България.

По точка 16 относно отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Благоевград, съгласно приетите от Общински съвет Благоевград критерии и целеви групи, съветът даде съгласие за финансова помощ за скъпоструващо лечение на тежки заболявания на 41-годишния Георги Караджов и 37-годишния Лъчезар Димитров. Гласуваната помощ е в размер на 5 000 лв за лечение на Г.Караджов , както и 5 000 лв за лечение на Л.Димитров.

По точка 18 съвета даде съгласие за актуализиране на състава на Обществения съвет за съдействие и упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Благоевград.

Общинският съвет даде съгласие на заявления от Иван Големеев – председател на УС на Туристическо дружество „Айгидик“ – Благоевград за предоставяне за безвъзмездно управление на общински нежилищен имот – масивна двуетажна сграда, намираща се в местността Бодрост, землище на с. Бистрица на Туристическо дружество „Айгидик“ - Благоевград, както и предоставяне под наем на общински нежилищен имот ул. „Тодор Александров“ № 23, ет. 3, офис № 24 на Туристическо дружество „Айгидик“- Благоевград.

Съветът даде съгласие на заявление от Виолета Антонова – председател на сдружение Българска асоциация за невромускулни заболявания за предоставяне за безвъзмездно управление на общински нежилищен имот с адрес Благоевград, ул.„Тодор Александров“ № 23, ет.4, офис № 31.

По точка 22 от дневния ред Общинският съвет даде съгласие относно заявление от Красимир Коцев – председател на сдружение „Съюз на инвалидите в България“ за предоставяне за безвъзмездно управление на общински нежилищен имот с адрес Благоевград, ул.„Тодор Александров“ № 23, ет. 4, офис № 34.

По точка 36 от дневния ред Общинският съвет даде съгласие за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на довеждащ водопровод до имот, местност “Проевски чифлик- Ш.21” по кадастрална карта на Благоевград.

По следващите точки от дневния ред съветът даде съгласие по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

- парцеларен план (ПП) за трасе на довеждащ водопровод до имот № 73.1059, местност “Бегов андък” по плана на новообразуваните имоти на землище с.Рилци, общ. Благоевград;

- план за застрояване за имот с идентификатор 04279.124.8 в местността “Крушите” по кадастралната карта на Благоевград за промяна предназначението от “нива” за “автомивка, автосервиз, офиси и магазин, паркинг и складова база за промишлени стоки”

- парцеларен план за трасе на външно електрозахранване до имот е № 005014 в землището на с.Изгрев, общ. Благоевград

- парцеларен план (ПП) за трасе на довеждащ водопровод до имот местност “Под черквата” по кадастрална карта на Благоевград

- парцеларен план (ПП) за трасе на външно ел.захранване до имот с идентификатор 04279.54.62, местност "Шейиица" по кадастрална карта на Благоевград

- парцеларен план за трасе на кабел СрН от съществуващ СРС на ВЕЛ 20 кV „Айдарово“ до поземлен имот в местност „Мутишица“, землището Благоевград

- парцеларен план за уличен водопровод за захранване на имот, местност „Проевски чифлик- Ш.21” по кадастралната карта на Благоевград

- парцеларен план за трасе на водопровод в местността „Стара гара- Ш.14“ по кадастралната карта на Благоевград

- изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот, местност „Валого” по кадастралната карта на с.Зелен дол, общ. Благоевград за промяна предназначението от „нива” за „винарска изба, курортна и спортно-развлекателна дейност”.

По точка 71 от дневния ред съветът даде съгласие относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот, местност „Над междата“ по кадастрална карта на с.Покровник, общ. Благоевград за промяна предназначението от „нива” за „офис сграда, бензиностанция-1 бр. дизелова колонка (цистерна до 30 тона), автосервиз, автомивка, склад за промишлени стоки, кафе и магазини”.

След изчерпване на дневния ред редовното заседание бе закрито. Следващото заседание на Общински съвет Благоевград ще се състои на 27 март от 09,30 часа.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета