Общинските съветници отпуснаха средства за процедури ин витро - blagoevgrad.utre.bg

Общинските съветници отпуснаха средства за процедури ин витро

01 април 2021, 18:20 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Благоевград

Днес се проведе редовно заседание на Общински съвет Благоевград

Днес се проведе редовно заседание на Общински съвет - Благоевград с 40 точки в дневния ред
Общинските съветници гласуваха промени в Наредбата за допълнение и изменение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград.
Общинският съвет взе решение за изменение на бюджета и инвестиционната програма на Община Благоевград за 2021 година.
Гласува се предложение за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-6.002 „Патронажна грижа +“, Приоритетна ос 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общинската стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Благоевград за периода 2020-2022 година също бе приета от съветниците днес.
Бяха отпуснати средства за финансиране на процедури „Ин витро“. Общинският съвет одобри и предложения за продажба на общински жилища на настанени в тях по административен ред наематели на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 34, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общинските жилища.
Дадено беше съгласие за разрешаване изработване на ПУП и ПУП-парцеларен план на парцели в Община Благоевград, одобрени бяха заявления за закупуване на поземлени имоти и прекратяване на съсобственост, както и изменения на Общия устройствен план.
Приети бяха и предложенията за предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.


Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета